Zdrava radna mjesta za radnike svih dobi – u travnju 2016. započela dvogodišnja paneuropska kampanja

hw-logo

Budući da se dob odlaska u mirovinu pomiče na više u mnogim državama članicama Europske unije i da se očekuje da će do 2030. u brojnim europskim zemljama radnici između 55 i 64 godina činiti 30 % ili više radne snage, važno je osigurati sigurne i zdrave uvjete tijekom radnoga vijeka.

U strategiji Europa 2020. demografske su promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova s kojima se Europa suočava. Kako bi se taj problem riješio, u Strateškom okviru o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014. do 2020. Europske unije (EU) pruža se opći pregled mjera za promicanje dobre prakse i poboljšanje uvjeta zaštite na radu (ZNR) za sve radnike, a Europska komisija i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pokrenule su sredinom travnja 2016. dvogodišnju sveeuropsku kampanju usmjerenu na europska poduzeća (javna i privatna).

Kampanja je usmjerena na održivi rad te sigurnost i zdravlje na radnom mjestu te ima četiri osnovna cilja:

  1. promicanje održivog rada i zdravog starenja od samog početka radnog vijeka
  2. isticanje važnosti sprečavanja rizika tijekom cijelog radnog vijeka
  3. pomoć poslodavcima i radnicima (i onima u malim i srednjim poduzećima) pružanjem informacija i alata za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu sve starije radne snage
  4. poticanje razmjene informacija i dobrih praksi

Neki praktični resursi i alati trenutačno su u postupku razvoja u svrhu potpore kampanji, među ostalim e-vodič o upravljanju ZNR-om u kontekstu starenja radne snage, kao i modul za procjenu rizika kojim se uzima u obzir dob i raznolikost, i koji će se upotrebljavati za internetski interaktivni alat za procjenu rizika (OiRA). Nalazi pilot-projekta Europskog parlamenta „Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi”, koji je provodila EU-OSHA, promicat će se u sklopu kampanje, a u tu će svrhu biti razvijen posebni internetski alat za prikaz podataka.

Nagrade za dobre prakse u stvaranju zdravih mjesta rada bit će ključan sadržaj kalendara kampanje. Usto, svake godine ove kampanje Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu, uključujući konferencije, seminare i edukacijske sesije, bit će povezan s temama kampanje.

Završetak kampanje bit će na Sastanku na vrhu za zdrava mjesta rada na kojem će EU-OSHA okupiti sve one koji su doprinijeli uspjehu kampanje. EU-OSHA će ocijeniti sva postignuća kampanje i sve pouke koje su iz nje dobivene kako bi rezultati kampanje postali najbolja praksa i time, tijekom vremena, mogli postati održivi.

Rad je dobar za vaše zdravlje

Postoje snažni dokazi da je rad dobar za tjelesno i mentalno zdravlje i dobrobit. Rad može imati terapeutske učinke za zdrave, radno sposobne osobe. Na primjer, rad može ukloniti nepovoljne učinke po zdravlje koji se povezuju s nezaposlenošću. Sve što treba jesu-  odgovarajući radni uvjeti! Nužno je osigurati bolju kvalitetu radnog vijeka i dobrobiti na mjestu rada. Poslovi bi trebali biti sigurni i prilagođeni potrebama radnika.

Uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem na mjestu rada ne samo da poboljšavaju zdravlje i svakodnevne živote pojedinačnih radnika, već poboljšavaju i produktivnost i troškovnu učinkovitost tvrtke i cijelog društva što donosi sljedeće značajne koristi:

  • Radna će snaga biti zdrava, produktivna i motivirana, što će omogućiti organizacijama da nastave biti konkurentne i inovativne.
  • Prijenosom znanja i većom skupinom talenata  i vještina bit će moguće zadržati vrijedne vještine i radno iskustvo unutar organizacije.
  • Manja učestalost bolovanja i izostajanja s radnog mjesta organizacijama će smanjiti

troškove profesionalne nesposobnosti za rad i donijeti bolju produktivnost.

  • Fluktuacija radne snage bit će manja.
  • Radna okolina omogućit će zaposlenicima svih životnih dobi da ostvare svoj potencijal.
  • Osjećaj dobrobiti na radnome mjestu bit će veći.

Kako se vidi u javnosti, mnogi ljudi se plaše starosti koju će provesti radeći, isrpljeni i/ili bolesni. Uz težak rad i nepovoljne radne uvjete nevolje će samo rasti.

Zato je inicijativa EU dobrodošla. Možda se obistini tvrdnja iz podnaslova: rad je dobar, dobar za osobnu sreću i zdravlje, a ne samo za osiguranje egzistencije..

Izvori:

http://ec.europa.eu/croatia/news/2016/20160415_hr.htm

https://www.healthy-workplaces.eu/hr

Prijava za newsletter

Prijava

Želimo postati tvrtka partner

Prijava