spot_img

Bolja EU pravosudna suradnja za učinkovito suzbijanje kriminala i korupcije. Komisija predlaže pravila o prijenosu kaznenih postupaka između država.

Prijenos kaznenih postupaka između država Članica EU važan je budući instrument za jačanje borbe protiv organiziranih kriminalnih skupina koje djeluju u cijelom EU-u. Komisija predlaže uredbu koja je izravno primjenjiva i u cijelosti obvezujuća u svim državama članicama. Ovim rješenjem Komisije dugoročno će se pridonijeti učinkovitom i pravilnom kaznenom sudovanju u državama članicama. Didier Reynders, EU povjerenik za pravosuđe, kaže tim povodom: „Kriminalne aktivnosti mijenjaju se i prilagođavaju novim okolnostima pa tako moraju i naši instrumenti za suzbijanje tih aktivnosti!”

***

Europska komisija je  danas, 5.4.2023. donijela prijedlog uredbe o prijenosu kaznenih postupaka među državama članicama. Zbog povećanja prekograničnog kriminala sve je veći broj slučajeva u kojima je više država članica nadležno za kazneni progon u istom predmetu. Usporedni ili višestruki kazneni progon može biti neučinkovit, ali i naštetiti pravima dotičnih pojedinaca jer se osobu ne može dvaput kazneno goniti ni kazniti za isto kazneno djelo.

Prijedlogom će se stoga spriječiti dvostruki postupci i izbjeći nekažnjavanje u slučaju odbijanja predaje na temelju europskog uhidbenog naloga. Osim toga, osigurat će se da se kazneni postupci vode u državi članici koja je za to u najboljem položaju, primjerice, u državi u kojoj je počinjen najveći dio kaznenog djela.

Zajednička pravila uključivat će:

  1. popis zajedničkih kriterija za prijenos postupka, kao i razloga za odbijanje prijenosa postupka
  2. rok za donošenje odluke o prijenosu postupka
  3. pravila o troškovima prevođenja i učincima prijenosa postupka
  4. obveze u pogledu prava osumnjičenika i optuženika te žrtava
  5. pravila o upotrebi prekograničnih digitalnih kanala za komunikaciju među nadležnim tijelima.

Kako bi postupak prijenosa bio učinkovitiji, prijedlogom uredbe uređena je i nadležnost u posebnim slučajevima.

Očekuje se da će se time smanjiti fragmentacija, pružiti veća pravna sigurnost i u konačnici povećati broj uspješno prenesenih kaznenih postupaka.

Sljedeći koraci

Da bi predložena uredba mogla stupiti na snagu, Europski parlament i Vijeće moraju raspraviti o njoj i prihvatiti je.     

Kontekst ovog zakona

Države članice trenutačno međusobno prenose kaznene postupke na temelju različitih pravnih instrumenata, a ne na temelju jedinstvenog pravnog okvira na razini EU-a.

Stanje je zabrinjavajuće, što se može vidjeti i na primjeru:

O mjeri prijenosa postupaka raspravlja se od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, kojim je izmijenjen način na koji se pravila EU-a u području kaznenog prava predstavljaju i donose. Prijedlogom se ostvaruju ciljevi Strategije EU-a za suzbijanje organiziranog kriminala, u kojoj se naglašava da je prijenos kaznenih postupaka važan instrument za jačanje borbe protiv organiziranih kriminalnih skupina koje djeluju u cijelom EU-u.

Budući da se prijedlog odnosi na prekogranične postupke u kojima su potrebna jedinstvena pravila, Komisija predlaže uredbu koja je izravno primjenjiva i u cijelosti obvezujuća u svim državama članicama. Njome se jamči ujednačena primjena pravila u cijeloj Uniji i njihovo istodobno stupanje na snagu. Ona osigurava pravnu sigurnost izbjegavanjem različitih tumačenja u državama članicama, čime se sprečava pravna rascjepkanost.

Prijedlogom Komisije pridonijet će se učinkovitom i pravilnom kaznenom sudovanju u državama članicama.

Više informacija

Izjava:  Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe
„Kriminalne aktivnosti mijenjaju se i prilagođavaju novim okolnostima pa tako moraju i naši instrumenti za suzbijanje tih aktivnosti. Iznimno je važno da nastavimo modernizirati pravosudni sustav kako bismo bili spremni prevladati današnje prepreke, posebno u Europi sa sve manje granica. Uredbom će se uštedjeti vrijeme, spriječiti dvostruki kazneni progon i izbjeći nekažnjavanje u prekograničnim predmetima.

DOBRA HRVATSKA
Travanj 2023.

www.odgovorno.hr
odgovorno@odgovorno.hr

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img