spot_img

Pročitajte RUJANSKI PAKET O POVREDAMA – EU komisija poduzima pravne radnje protiv država članica (Hrvatska uključena)

U redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na različite sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata. U nastavku su prikazane ključne odluke Komisije razvrstane prema području politike.
Komisija usto zaključuje 135 predmeta u kojima su problemi s određenim državama članicama riješeni bez potrebe za njezinim dodatnim postupanjem.
Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a pronađite u najčešćim pitanjima. Pojedinosti o povijesti predmeta možete pronaći u registru odluka o povredama.

1. OKOLIŠ I RIBARSTVO

(Više informacija: Adalbert Jahnz – tel. +32 229 53156, Daniela Stoycheva – tel. +32 229 53664)

Okoliš

Službene opomene

Komisija poziva ŠPANJOLSKU da dovrši mrežu Natura 2000

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Španjolskoj (INFR(2023)2037) jer se nije pridržavala obveza u skladu s Direktivom o staništima (Direktiva 92/43/EEZ). Na temelju te direktive države članice moraju predložiti područja od značaja za Zajednicu, koja se zatim uvrštavaju na biogeografske popise EU-a. U roku od šest godina od uvrštavanja na popis države članice moraju područja od značaja za Zajednicu odrediti kao posebna područja očuvanja te utvrditi ciljeve očuvanja i mjere za održavanje ili obnovu zaštićenih vrsta i staništa prisutnih na tim područjima kako bi se postiglo povoljno stanje očuvanosti na nacionalnoj biogeografskoj razini. To su glavni uvjeti zaštite bioraznolikosti u EU-u. U europskom zelenom planu i Strategiji za bioraznolikost do 2030. navodi se da je neophodno da EU zaštitom i obnovom bioraznolikosti zaustavi njezin gubitak.

Španjolska nije predložila niti dostavila iscrpan popis područja od značaja za Zajednicu (SCI) jer broj, veličina i lokacija SCI-ja koje je predložila te vrste i staništa zaštićeni u njima nisu dovoljni. Stoga Komisija upućuje službenu opomenu Španjolskoj, koja ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke na koje je ukazala Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajuće odgovore, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

Obrazložena mišljenja

Upravljanje vodom: Komisija poziva BUGARSKU, CIPAR, IRSKU, ŠPANJOLSKU, MALTU, PORTUGAL, SLOVAČKU I SLOVENIJU da dovrše preispitivanje svojih planova upravljanja vodama

Komisija poziva osam država članica (Bugarsku (INFR(2022)2189), Cipar (INFR(2022)2190), Irsku (INFR(2022)2185), Španjolsku (INFR(2022)2192), Maltu (INFR(2022)2195), Portugal (INFR(2022)2197), Slovačku (INFR(2022)2187) i Sloveniju (INFR(2022)2199)) da dovrše preispitivanje svojih planova za vodu u skladu s Direktivom o poplavama (Direktiva 2000/60/EZ) i/ili planova upravljanja poplavnim rizicima u skladu s Direktivom o poplavama (Direktiva 2007/60/EZ). U objema se direktivama od država članica zahtijeva da svakih šest godina revidiraju i ažuriraju te planove te da o njima izvješćuju. Planovi upravljanja riječnim slivovima uključuju program mjera za osiguravanje dobrog stanja svih vodnih tijela. Planovi za upravljanje rizicima od poplava izrađuju se na temelju karata koje prikazuju moguće negativne posljedice povezane sa scenarijima poplava.

Komisija je u veljači 2023. uputila službene opomene u kojima je pozvala te države članice da ispune svoje obveze i dovrše preispitivanje planova za vodu. Međutim, predmetne države članice još uvijek ne ispunjavaju svoje obveze na temelju jedne ili obiju direktiva. Bugarska, Cipar, Španjolska, Malta i Portugal kasne u preispitivanju, donošenju i izvješćivanju o trećim planovima upravljanja riječnim slivovima i drugim planovima upravljanja poplavnim rizicima, Irska i Slovenija kasne u preispitivanju, donošenju i izvješćivanju o trećim planovima upravljanja riječnim slivovima, Slovačka kasni u preispitivanju, donošenju i izvješćivanju o drugim planovima upravljanja poplavnim rizicima.

Zakonodavstvo EU-a o vodama mora se u potpunosti provesti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu kružnog gospodarstva, bioraznolikosti, nulte stope onečišćenja i klimatskih promjena. Stoga Komisija upućuje obrazložena mišljenja navedenim državama članicama, koje imaju dva mjeseca da odgovore i poduzmu odgovarajuće mjere. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može predmete protiv tih država članica uputiti Sudu Europske unije.

Komunalne otpadne vode: Komisija poziva PORTUGAL da se uskladi s pravilima EU-a

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu (INFR (2022)2028) zbog nepoštovanja zahtjeva iz Direktive EU-a o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva Vijeća 91/271/EEZ).

Kako bi se zaštitili kvaliteta vode i vodni ekosustavi, od država članica zahtijeva se da uspostave potrebnu infrastrukturu za prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Neprikupljene ili nepročišćene otpadne vode mogu ugroziti zdravlje ljudi i onečistiti jezera, rijeke, tlo te obalne i podzemne vode. Europskim zelenim planom želi se postići nulta stopa onečišćenja, tj. smanjiti onečišćenje zraka, vode i tla na razine koje se više ne smatraju štetnima za ljudsko zdravlje i prirodne ekosustave.

Danas poslano obrazloženo mišljenje odnosi se na 18 aglomeracija u Portugalu. U 15 od tih aglomeracija Portugal ne osigurava da se komunalne otpadne vode koje ulaze u sabirne sustave prije ispuštanja podvrgnu sekundarnom pročišćavanju ili ekvivalentnom pročišćavanju. U tri se aglomeracije otpadne vode ispuštaju u osjetljiva područja bez strožeg (tercijarnog) pročišćavanja.

Komisija je u srpnju 2022. uputila Portugalu službenu opomenu. Unatoč određenom napretku do danas nije postignuta potpuna usklađenost. Stoga je Komisija odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu, koji ima dva mjeseca da odgovori i poduzme odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Industrijske emisije: Komisija poziva PORTUGAL da poboljša pravila o onečišćenju nastalom zbog industrijskih aktivnosti

Europska komisija danas je odlučila Portugalu uputiti obrazloženo mišljenje (INFR(2022)2085) u kojem od njega zahtijeva da uskladi svoje nacionalno zakonodavstvo s Direktivom o industrijskim emisijama (Direktiva 2010/75/EU). Industrijske aktivnosti imaju znatan utjecaj na okoliš i zdravlje. Direktivom o industrijskim emisijama propisuju se pravila za sprečavanje i smanjenje štetnih industrijskih emisija u zrak, vodu i tlo te sprečavanje stvaranja otpada.

Definicija „opasnih tvari” u portugalskom pravu nije u skladu s Direktivom. Nadalje, portugalsko zakonodavstvo ne sadržava jasnu obvezu operatera industrijskog postrojenja da odmah obavijesti nadležno tijelo u slučaju nezgoda ili nesreća. Nisu pravilno preneseni ni neki drugi zahtjevi, npr. oni koji se odnose na preispitivanje i ažuriranje uvjeta dozvole, kao i na pristup informacijama i sudjelovanje javnosti u postupku izdavanja dozvola.

Komisija je u rujnu 2022. Portugalu uputila službenu opomenu. Otada nije postignuta potpuna usklađenost. Stoga je Komisija odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Portugalu, koji ima dva mjeseca da odgovori i poduzme odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Buka iz okoliša: Komisija poziva FRANCUSKU da donese akcijske planove za smanjenje buke u gradovima i na glavnim cestama

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Francuskoj (INFR(2013)2006) zbog neusklađenosti s pravilima EU-a o buci iz okoliša (Direktiva 2002/49/EZ). Dugotrajna izloženost visokim razinama onečišćenja bukom može imati ozbiljne zdravstvene posljedice (uključujući visok krvni tlak, kardiovaskularne bolesti i preuranjenu smrt) i znatno utječe na fizičko te mentalno zdravlje te dobrobit (uključujući kronične poremećaje, kao što su ozbiljan poremećaj sna, stres i/ili uznemirenost).

Direktivom o buci iz okoliša od država članica zahtijeva se da objave karte buke i akcijske planove za naseljena područja (gradove), glavne ceste, glavne željezničke pruge i glavne zračne luke. Oni se prema potrebi preispituju i revidiraju, najmanje svakih pet godina.

Komisija je Francuskoj u svibnju 2013. uputila službenu opomenu, a u prosincu 2017. dodatnu službenu opomenu zbog neispunjavanja tih zahtjeva. Otada su Komisija i Francuska nastavile redovite razmjene informacija o tom pitanju, a Francuska je pokazala napredak u pogledu karata buke. Međutim, Francuskoj još uvijek nedostaju potrebni akcijski planovi: iz informacija koje su dostavila francuska nadležna tijela vidljivo je da još uvijek nedostaju 22 akcijska plana za naseljena područja i 67 akcijskih planova za glavne ceste.

Stoga je Komisija odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Francuskoj, koja ima dva mjeseca da odgovori i poduzme odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Onečišćenje vode: Komisija poziva BELGIJU da zaštiti svoje stanovništvo i ekosustave od onečišćenja nitratima

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje u kojem poziva Belgiju (INFR(2022)2051) da se u potpunosti uskladi s Direktivom o nitratima (Direktiva 91/676/EEZ) i poduzme hitne mjere u pogledu onečišćenja nitratima u flamanskoj regiji. Tom se direktivom nastoji štititi europske površinske i podzemne vode od onečišćenja nitratima iz poljoprivrednih izvora zahtijevajući od nadležnih tijela da poduzmu mjere za izbjegavanje takvog onečišćenja.

U skladu s Direktivom o nitratima države članice trebale bi pratiti svoje vode i utvrditi one koje su onečišćene nitratima i eutrofikacijom iz poljoprivrednih izvora. Flamanska službena izvješća od 2020. pokazala su da se kvaliteta podzemnih i površinskih voda znatno pogoršala u flamanskoj regiji i da su gotovo sve površinske vode sada u eutrofičnom stanju. Očigledno je da od 2015. uzastopnim flamanskim programima djelovanja za nitrate nisu ostvareni očekivani rezultati. U skladu s člankom 5. stavkom 5. Direktive o nitratima država članica trebala bi poduzeti pojačane mjere ako postane jasno da postojeće mjere ne dovode do rezultata. Međutim, Flandrija dosad nije poduzela takve mjere, a razine onečišćenja i dalje su previsoke.

Komisija je 15. veljače 2023. Belgiji uputila službenu opomenu u kojoj je pozvala flamanska tijela da poduzmu hitne mjere u pogledu onečišćenja nitratima. Iako nadležna tijela ne poriču hitnost ni potrebu za djelovanjem, takve se mjere ne očekuju prije 2024. – četiri godine nakon što se pokazalo da rezultati programa djelovanja nisu dovoljni i da u vezi s tim treba hitno djelovati.

Stoga je Komisija odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Belgiji, koja ima dva mjeseca da odgovori i poduzme odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

Odgovornost za okoliš: Komisija poziva BELGIJU da pojasni tko ima pravo zatražiti djelovanje nacionalnih tijela

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Belgiji (INFR(2020)2107) u kojem traži da sve kategorije osoba navedene u Direktivi o odgovornosti za okoliš (Direktiva 2004/35/EZ) imaju pravo zatražiti od nadležnih tijela da poduzmu mjere za sprečavanje ili otklanjanje štete u okolišu. U Direktivi su navedene tri kategorije, koje nisu na dosljedan način prenesene u belgijske regionalne i savezne propise.

U toj se direktivi predviđa da se šteta u okolišu može spriječiti ili otkloniti, među ostalim, davanjem prava fizičkim i pravnim osobama da od nadležnih tijela traže da odluče o preventivnim mjerama i mjerama otklanjanja koje mora poduzeti odgovorni operater. Direktivom se također osigurava da financijske posljedice mjera otklanjanja štete snosi gospodarski subjekt koji je prouzročio štetu u okolišu.

Komisija je u srpnju 2020. poslala službenu opomenu. Nakon analize odgovora Belgije Komisija i dalje smatra da u belgijskom pravnom sustavu nije dovoljno jasno tko može zatražiti korektivne mjere jer do danas u nacionalne zakone nisu potpuno i jasno uključene sve kategorije osoba. Radi zaštite okoliša važno je ukloniti sve nedoumice o tome koje osobe imaju pravo zatražiti od nadležnih tijela da poduzmu mjere.

Stoga je Komisija odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Belgiji, koja ima dva mjeseca da odgovori i poduzme odgovarajuće mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

RIBARSTVO

Obrazloženo mišljenje

Ribarstvo: Komisija poziva HRVATSKU da osigura djelotvorno praćenje i kontrolu uzgajališta plavoperajne tune

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Hrvatskoj (INFR(2021)2259) zbog nepoštovanja pravila EU-a o osiguravanju učinkovitog sustava praćenja, kontrole i inspekcijskih pregleda hrvatskih uzgajališta plavoperajne tune (uredbe (EZ) 1224/20091380/20131005/2008 i 2016/1627).

Komisija je Hrvatskoj u veljači 2022. poslala službenu opomenu u kojoj su utvrđeni ozbiljni nedostaci u praćenju prebacivanja i stavljanja u kaveze plavoperajne tune. Nadalje, Hrvatska nije osigurala unakrsnu provjeru svih relevantnih podataka, istražila moguće slučajeve neusklađenosti ni poduzela administrativne ili kaznene mjere protiv odgovornih za povrede prava EU-a.

Komisija smatra da Hrvatska nije poduzela potrebne korake za uklanjanje prethodno navedenih nedostataka. Hrvatska ima rok od dva mjeseca da odgovori na obrazloženo mišljenje i poduzme potrebne mjere za uklanjanje utvrđenih nedostataka. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

2. UNUTARNJE TRŽIŠTE, INDUSTRIJA, PODUZETNIŠTVO I MSP-OVI

(Više informacija: Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615; Ana Martinez Sanjurjo – tel.: +32 229 63066)

Službena opomena

Stručne kvalifikacije: Komisija traži od IRSKE da se uskladi s pravilima EU-a

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede (INFR(2023)2100) upućivanjem službene opomene Irskoj zbog neusklađenosti s Direktivom o stručnim kvalifikacijama (Direktiva 2005/36/EZ). Tom se direktivom olakšava prekogranična profesionalna mobilnost i priznavanje kvalifikacija u EU-u. Ta pravila EU-a imaju ključnu ulogu u rješavanju problema nedostatka kvalificirane radne snage u cijelom EU-u. To se posebno odnosi na sektor zdravstvene skrbi, koji je posebno pogođen pandemijom bolesti COVID-19, jer ta pravila pomažu da se kvalificirani stručnjaci bolje rasporede onamo gdje su potrebni. Komisija smatra da Irska uvodi neopravdana ograničenja za medicinske sestre i primalje iz drugih država članica EU-a prekomjernim ograničavanjem vrsta dokaza koje ti stručnjaci mogu upotrijebiti kako bi potvrdili svoje znanje jezika.

Irska ima rok od dva mjeseca da odgovori na argumente Komisije. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

3. MIGRACIJE, UNUTARNJI POSLOVI I SIGURNOSNA UNIJA

(Više informacija: Anitta Hipper – tel. +32 229 85691; Yuliya Matsyk – tel. +32 2 291 31 73)

Službene opomene

Sigurnost isprava i Schengenska konvencija: Komisija poziva PORTUGAL da uskladi odredbe Sporazuma o mobilnosti Zajednice zemalja portugalskog jezika (CPLP) s pravom EU-a

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupke zbog povrede upućivanjem službene opomene Portugalu (INFR(2023)4012) u vezi s odredbama Sporazuma o mobilnosti Zajednice zemalja portugalskog jezika (CPLP). Komisija smatra da Portugal nije ispunio svoje obveze iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od lipnja 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja i Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od lipnja 1985., kako je izmijenjena Uredbom (EU) 265/2010. Sporazumom o mobilnosti CPLP-a predviđa se boravišna dozvola koja nije u skladu s jedinstvenim obrascem utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 1030/2002. Osim toga, ni boravišne dozvole ni vize za dugotrajni boravak koje se izdaju državljanima država CPLP-a u svrhu traženja posla ne omogućuju nositeljima tih dozvola da putuju unutar schengenskog područja. Portugal sada ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajuće odgovore, Komisija mu može uputiti obrazloženo mišljenje.

Sigurnost isprava: Komisija poziva BUGARSKU, GRČKU, CIPAR i LITVU da uvedu 2D crtični kod na jedinstveni obrazac za vize

Europska komisija danas je odlučila pokrenuti postupke zbog povrede upućivanjem službenih opomena Bugarskoj (INFR(2023)2101), Grčkoj (INFR(2023)2103), Cipru (INFR(2023)2102) i Litvi (INFR(2023)2104) jer nisu uveli 2D crtični kod na jedinstveni obrazac za vize. 2D crtični kod uveden je kako bi se unosi na naljepnici vize zaštitili od krivotvorenja. Sve države članice obaviještene su 30. travnja 2020. o Provedbenoj odluci Komisije C(2020) 2672 o uvođenju 2D crtičnog koda na jedinstvenom obrascu za vize. Rok za provedbu bio je u svibnju 2022. Sve četiri predmetne države članice još uvijek ne tiskaju 2D crtični kod na naljepnicama vize koje izdaju. Bugarska, Grčka, Cipar i Litva imaju dva mjeseca da odgovore i uklone nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajuće odgovore, Komisija im može uputiti obrazloženo mišljenje.

Obrazloženo mišljenje

Borba protiv terorizma: Komisija poziva BELGIJU i ITALIJU da osiguraju pravilno prenošenje pravila EU-a o suzbijanju terorizma

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazložena mišljenja Belgiji (INFR(2021)2179) i Italiji (INFR(2021)2180) jer nisu pravilno prenijele određena pravila EU-a o suzbijanju terorizma (Direktiva (EU) 2017/541). Direktiva o suzbijanju terorizma jedan je od ključnih elemenata agende za borbu protiv terorizma i uključuje odredbe o inkriminiranju i sankcioniranju kaznenih djela povezanih s terorizmom, kao što je putovanje u inozemstvo radi počinjenja kaznenog djela terorizma, vraćanje u EU ili putovanje unutar EU-a radi takvih aktivnosti, obučavanje u svrhu terorizma i financiranje terorističkih aktivnosti. Pravilima EU-a predviđaju se i posebne odredbe za žrtve terorizma kako bi im se osigurao pristup pouzdanim informacijama te profesionalnim i specijaliziranim službama za potporu neposredno nakon napada i sve dok je potrebno. Države članice morale su prenijeti tu direktivu u nacionalno zakonodavstvo do rujna 2018. Komisija je u prosincu 2021. Belgiji i Italiji poslala službene opomene, u kojima ih je pozvala da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi uklonile nedostatke. Te države članice nisu dale zadovoljavajuće odgovore na Komisijina pitanja. Stoga je Komisija Belgiji i Italiji odlučila uputiti obrazložena mišljenja, a one imaju dva mjeseca da odgovore i poduzmu odgovarajuće mjere. Ako odgovori ne budu zadovoljavajući, Komisija može uputiti predmete protiv njih Sudu Europske unije.

4. PRAVOSUĐE

(Više informacija: Christian Wigand – tel. +32 229 62253; Cristina Torres Castillo – tel. +32 229 90679; Yuliya Matsyk – tel. +32 2 291 31 73)

Službene opomene

Postupovna prava u kaznenim postupcima: Komisija pokreće postupak zbog povrede protiv BELGIJE, BUGARSKE i HRVATSKE zbog nepravilnog prenošenja pravila EU-a o pretpostavci nedužnosti

Europska komisija danas je odlučila pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službenih opomena Belgiji (INFR(2023)2094), Bugarskoj (INFR(2023)2093) i Hrvatskoj (INFR(2023)2092) jer nisu pravilno prenijele Direktivu o jačanju pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (Direktiva (EU) 2016/343). To je jedna od šest direktiva koje je EU donio kako bi uspostavio zajedničke minimalne standarde kojima će se osigurati dostatna zaštita prava osumnjičenih i optuženih osoba na pošteno suđenje u kaznenom postupku u EU-u. Komisija smatra da određene nacionalne mjere za prenošenje o kojima su obavijestile te tri države članice ne ispunjavaju zahtjeve Direktive, uključujući one koji se odnose na javna upućivanja na krivnju (Belgija, Bugarska i Hrvatska), suđenja u odsutnosti (Belgija i Hrvatska), primjenu mjera tjelesnog ograničavanja (Hrvatska), pravo osobe da samu sebe ne izloži kaznenom progonu (Hrvatska i Bugarska) i pravne lijekove protiv povreda prava iz Direktive (Belgija i Bugarska). Nadalje, Komisija smatra da bugarskom zakonodavstvo nije pravilno preneseno područje primjene Direktive jer prema bugarskom pravu nepritvoreni osumnjičenici ne ostvaruju prava predviđena Direktivom. Belgija, Bugarska i Hrvatska imaju dva mjeseca da poduzmu odgovarajuće mjere za uklanjanje nedostataka koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.

Obrazložena mišljenja

Postupovna prava: Komisija poziva ČEŠKU i FRANCUSKU da u nacionalno zakonodavstvo ispravno prenesu pravila EU-a o pravu na pristup odvjetniku i na komunikaciju po uhićenju

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazložena mišljenja Češkoj (INFR(2021)2107) i Francuskoj (INFR(2021)2109) jer nisu u potpunosti prenijele Direktivu o pravu na pristup odvjetniku i komunikaciju nakon uhićenja (Direktiva 2013/48/EU). Cilj je Direktive osumnjičenim i optuženim osobama u kaznenom postupku te osobama protiv kojih je izdan europski uhidbeni nalog (EUN) osigurati pristup odvjetniku od najranije faze postupka, kao i osigurati da osobe kojima je oduzeta sloboda mogu komunicirati s trećim osobama, na primjer poslodavcem ili članovima obitelji, te s konzularnim tijelima. Komisija je u rujnu 2021. Češkoj i Francuskoj poslala službene opomene. Smatra da određene nacionalne mjere za prenošenje o kojima su obavijestile te dvije države članice ne ispunjavaju zahtjeve Direktive, uključujući zahtjev da druga odgovarajuća odrasla osoba bude obaviještena o lišavanju slobode djeteta u slučajevima u kojima je informiranje nositelja roditeljske odgovornosti protivno najboljim interesima djeteta (u Češkoj), pravo odraslih osoba na obavješćivanje treće osobe o oduzimanju slobode i pravo na komunikaciju s trećim osobama (u Francuskoj), kao i odstupanja od prava na pristup odvjetniku u objema državama članicama. Češka i Francuska imaju dva mjeseca da poduzmu odgovarajuće mjere da uklone nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmete protiv Češke i Francuske.

Postupovna prava: Komisija poziva BUGARSKU i LATVIJU da u nacionalno zakonodavstvo ispravno prenesu pravila EU-a o pravu na pristup informacijama u kaznenom postupku

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazložena mišljenja Bugarskoj (INFR(2021)2098) i Latviji (INFR(2021)2100) jer nisu u potpunosti prenijele Direktivu o pravu na pristup informacijama u kaznenom postupku (Direktiva 2012/13/EU). Cilj je Direktive osumnjičenim i optuženim osobama u kaznenom postupku te osobama protiv kojih je izdan europski uhidbeni nalog (EUN) osigurati pristup odgovarajućim informacijama o njihovim pravima. Komisija je u rujnu 2021. Bugarskoj i Latviji poslala službene opomene. Smatra da nacionalne mjere za prenošenje o kojima su obavijestile te dvije države članice ne ispunjavaju zahtjeve Direktive, posebno u vezi s pravom pristupa spisu predmeta, koji su ključni za učinkovito osporavanje zakonitosti uhićenja ili zadržavanja u pritvoru. Kad je riječ o Bugarskoj, Komisija nadalje napominje da područje primjene Direktive, pravo na informacije o pravima i odredbe o obavijesti o pravima u vezi s uhićenjem još nisu pravilno preneseni. Bugarska i Latvija imaju dva mjeseca da poduzmu odgovarajuće mjere za uklanjanje preostalih nedostataka koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmete protiv Bugarske i Latvije.

Pravo trgovačkih društava: Komisija poziva BUGARSKU i CIPAR da osiguraju potpuno i pravodobno prenošenje pravila iz prava trgovačkih društava o upotrebi digitalnih alata i postupaka

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazložena mišljenja Bugarskoj (INFR(2022)0337) i Cipru (INFR(2022)0339) jer nisu u potpunosti prenijeli pravila EU-a o upotrebi digitalnih alata i postupaka u pravu društava (Direktiva (EU) 2019/1151). Direktivom se od država članica zahtijeva da uvedu postupke koji su u cijelosti dostupni na internetu za osnivanje određenih vrsta trgovačkih društava, upis prekograničnih podružnica u registar i podnošenje dokumenata u poslovnim registrima. Osim toga, zahvaljujući Direktivi više podataka o trgovačkim društvima iz poslovnih registara postalo je besplatno dostupno putem sustava povezivanja poslovnih registara. Komisija je u rujnu 2022. uputila službene opomene Bugarskoj i Cipru jer ju nisu obavijestili o nacionalnim mjerama kojima se predmetna direktiva u potpunosti prenosi do roka, odnosno 1. kolovoza 2022. Nakon njihovih odgovora Komisija je zaključila da ni Bugarska ni Cipar nisu obavijestili o nacionalnim mjerama kojima se osigurava potpuno prenošenje Direktive. Te države članice imaju rok od dva mjeseca da uklone nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može uputiti predmete protiv njih Sudu Europske unije.

5. MOBILNOST I PROMET

(Više informacija: Adalbert Jahnz – tel. +32 229 53156, Deborah Almerge Ruckert – tel. +32 229 87986)

Službena opomena

Sustavi bespilotnih zrakoplova (UAS): Komisija poziva SLOVAČKU da uspostavi sustav za registraciju operatora UAS-ova i imenuje nadležno tijelo

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Slovačkoj (INFR(2023)2105) jer nije ispunila zahtjeve utvrđene u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/947 o pravilima i postupcima za rad bespilotnih zrakoplova. Slovačka nije ispunila regulatorne zahtjeve povezane s određivanjem nadležnog tijela odgovornog za općenitu provedbu Uredbe, kao ni uvela ključne sigurnosne funkcije kao što su izdavanje i opoziv operativnih certifikata te uspostava sustava registracije operatora UAS-ova. Trenutačni propisi ne osiguravaju ravnopravne uvjete u cijelom EU-u te čak mogu stvoriti nesigurne uvjete za rad bespilotnih zrakoplova. Slovačka ima dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Obrazložena mišljenja

Cestovni promet: Komisija poziva LITVU da u potpunosti provede pravila EU-a o najvećoj dopuštenoj masi i najvećim dopuštenim dimenzijama određenih cestovnih vozila

Europska komisija danas je odlučila Litvi uputiti obrazloženo mišljenje(INFR(2020)2284) u kojem od nje traži da u nacionalno zakonodavstvo prenese ažurirana europska pravila o najvećoj dopuštenoj masi i najvećim dopuštenim dimenzijama određenih cestovnih vozila (Direktiva (EU) 2015/719). Uz ostale mjere Direktivom se uvode odstupanja za teška teretna vozila s pogonom na alternativna goriva i za ona uključena u intermodalni prijevoz. Svrha je tih odstupanja osigurati da čišća vozila ne budu u nepovoljnijem položaju ako su dulja ili teža od konvencionalnih te potaknuti intermodalni prijevoz. Nakon službene opomene upućene u listopadu 2020. i dodatne službene opomene upućene u lipnju 2021. Komisija smatra da litavsko zakonodavstvo i dalje nije u skladu s Direktivom. Litva ima dva mjeseca da odgovori na argumente koje je iznijela Komisija. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti predmet protiv nje Sudu Europske unije.

Unutarnja plovidba: Komisija poziva DANSKU i ŠPANJOLSKU da prenesu pravila EU-a o stručnim kvalifikacijama u unutarnjoj plovidbi

Europska komisija odlučila je uputiti obrazložena mišljenja Danskoj (INFR(2022)0207) i Španjolskoj (INFR(2022)2042) jer nisu prenijele Direktivu (EU) 2017/2397 o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi. Direktivom se utvrđuju uvjeti i postupci za izdavanje svjedodžbi o stručnoj osposobljenosti osoba uključenih u upravljanje plovnim objektom koji plovi unutarnjim plovnim putovima EU-a te za priznavanje takvih kvalifikacija u drugim državama članicama EU-a. Nadalje, njome se utvrđuju prijelazne mjere kako bi svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice i brodski dnevnici izdani prije isteka razdoblja za prenošenje Direktive ostali valjani. Nakon službenih opomena upućenih Danskoj 24. ožujka 2022. i Španjolskoj 15. srpnja 2022. Komisija ni od jedne od njih nije primila obavijesti iz kojih bi bilo vidljivo da su u potpunosti prenijele Direktivu u nacionalni pravni poredak. U skladu s tim Komisija smatra da nacionalno zakonodavstvo tih zemalja nije potpuno usklađeno s Direktivom.

Osim toga, Komisija je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Danskoj (INFR(2022)0210) jer nije prenijela Direktivu (EU) 2021/1233 o izmjeni Direktive (EU) 2017/2397 o prijelaznim mjerama za priznavanje svjedodžbi trećih zemalja za unutarnju plovidbu. Kako bi se osigurao neometan prijelaz na sustav priznavanja dokumenata trećih zemalja, Direktivom se uspostavljaju prijelazne mjere. Prema obavijestima koje je primila Komisija, Danska još nije prenijela te prijelazne mjere. Nakon službene opomene upućene 24. ožujka 2022. Komisija nije od Danske primila obavijest iz koje bi bilo vidljivo da je u potpunosti prenijela Direktivu u nacionalni pravni poredak. U skladu s tim, Komisija smatra da nacionalno zakonodavstvo Danske nije potpuno usklađeno s Direktivom.

Danska i Španjolska imaju dva mjeseca da odgovore i poduzmu potrebne mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmete Sudu Europske unije.

Sigurnost u civilnom zrakoplovstvu: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da se uskladi s pravilima EU-a

Europska komisija danas je odlučila uputiti obrazloženo mišljenje Španjolskoj (INFR(2022)2001) jer nije ispunila svoje obveze iz članaka 34. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o slobodnom kretanju robe i usluga, Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim pravilima za civilno zrakoplovstvo i Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu organizacija za osposobljavanje pilota. Zahtjevi koje je Španjolska uvela za registraciju svih zrakoplova čiji vlasnici imaju sjedište u Španjolskoj, uključujući zrakoplove koji su već registrirani u drugim državama članicama, dovode do znatnog administrativnog opterećenja za vlasnike zrakoplova i protivni su slobodi kretanja robe i usluga zajamčenoj člancima 34. i 56. UFEU-a. Komisija je u vezi s time u travnju 2022. Španjolskoj poslala službenu opomenu. Komisija smatra da odgovor Španjolske na službenu opomenu nije u potpunosti zadovoljavajući te sad Španjolskoj upućuje obrazloženo mišljenje. Španjolska ima dva mjeseca da odgovori i poduzme potrebne mjere. U protivnom Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije.

6. FINANCIJSKA STABILNOST, FINANCIJSKE USLUGE I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA

(Više informacija: Daniel Ferrie – tel. +32 229 86500, Aikaterini Apostola – tel. +32 229 87624)

 Službene opomene

Sprečavanje pranja novca: Komisija poziva MAĐARSKU da pravilno prenese petu Direktivu o sprečavanju pranja novca

Europska komisija danas je odlučila pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Mađarskoj (INFR(2023/2098) zbog nepravilnog prenošenja pete Direktive o sprečavanju pranja novca. Iako je Mađarska poslala obavijest o potpunom prenošenju Direktive, Komisija je utvrdila slučaj nepravilnog prenošenja Direktive u nacionalno zakonodavstvo u vezi s obvezom registracije, licenciranja ili reguliranja pružatelja usluga: prema mađarskom pravu ne postoji obveza registracije ili licenciranja pružatelja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta. Pravila za sprečavanje pranja novca ključna su u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Nedostaci u zakonodavstvu jedne države članice utječu na cijeli EU. Osim toga, kad je riječ o sankcijama koje je EU nametnuo nakon ruske invazije na Ukrajinu, nužno je utvrditi stvarne vlasnike sankcioniranih poduzeća. Stoga se pravila EU-a trebaju učinkovito provoditi i nadzirati kako bi se suzbijao kriminal, zaštitio financijski sustav Unije i osigurala provedba sankcija EU-a. Ako u roku od dva mjeseca od Mađarske ne primi zadovoljavajući odgovor, Komisija može nastaviti s postupkom zbog povrede i uputiti obrazloženo mišljenje.

Financijska tržišta: Komisija poziva ŠPANJOLSKU da do kraja prenese Direktivu o tržištima financijskih instrumenata

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Španjolskoj (INFR(2023(2099)) zbog nepotpunog prenošenja izmjena Direktive o tržištima financijskih instrumenata. Tim se izmjenama zamjenjuje definicija „financijskog instrumenta” iz članka 4. stavka 1. točke 15. Direktive 2014/65/EU. Rok za prenošenje bio je 23. ožujka 2023., a Španjolska ga nije ispoštovala. Komisija stoga poziva Španjolsku da prenese potrebne mjere i obavijesti o njima. Ako u roku od dva mjeseca od Španjolske ne primi zadovoljavajući odgovor, Komisija može nastaviti s postupkom zbog povrede i uputiti obrazloženo mišljenje.

7. ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PRAVA

(Više informacija: Veerle Nuyts – tel. +32 229 96302; Flora Matthaes – tel. +32 229 83951)

Službena opomena

Zaštita radnika: Komisija poziva NJEMAČKU da uskladi svoje zakonodavstvo o graničnim vrijednostima profesionalne izloženosti opasnim kemikalijama s pravom EU-a

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Njemačkoj (INFR(2023)2043) jer u nacionalno zakonodavstvo nije pravilno prenijela Direktivu o utvrđivanju četvrtog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti za opasna kemijska sredstva (Direktiva (EU) 2017/164). Te granične vrijednosti EU-a formulirane su na temelju najnovijih znanstvenih podataka i predstavljaju granične razine izloženosti koje ne bi smjele štetiti radnicima, čak ni uz opetovanu kratkoročnu ili dnevnu izloženost. Od država članica zahtijeva se da pri utvrđivanju svojih nacionalnih graničnih vrijednosti uzmu u obzir te vrijednosti EU-a. U njemačkom zakonodavstvu za akrilaldehid je utvrđena nacionalna granična vrijednost profesionalne izloženosti koja je četiri puta viša od granične vrijednosti EU-a. Za sumporov dioksid njemačka je granična vrijednost dvostruko veća od vrijednosti EU-a. Direktivom o kemijskim sredstvima (Direktiva Vijeća 98/24/EZ) državama članicama daje se sloboda da odrede sadržaj svojih nacionalnih ograničenja, posebno hoće li indikativne granične vrijednosti izloženosti EU-a uključiti kao indikativne ili obvezujuće, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i praksom. Iako je Njemačka uvela obvezujuće granične vrijednosti za te dvije tvari, zanemarila je indikativne granične vrijednosti koje je utvrdio EU i znanstvena razmatranja na kojima se one temelje. Osim toga, Njemačka nije dostavila odgovarajuća objašnjenja za utvrđivanje viših vrijednosti te nije obrazložila zašto provedba graničnih vrijednosti EU-a ne bi bila izvediva. Njemačka ima dva mjeseca da odgovori na primjedbe Komisije. U protivnom joj Komisija može uputiti obrazloženo mišljenje.

Andrea ČOVIĆ VIDOVIĆ
Acting Head of Representation / v.d. voditeljica Predstavništva
Head of Press and Media/ voditeljica medijskog tima
European CommissionEuropska komisija
Representation in Croatia/ Predstavništvo u Hrvatskoj

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img