spot_img

Kolumna Matija Hlebar: Značaj upravljanja okolišnim utjecajem otpadnih voda – primjer Grupe Podravka

Prvi Podravkin uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na industrijskoj zoni Danica obnovljen je 2002. godine, što je predstavljalo još jedan doprinos kompanije zaštiti okoliša i održivom razvoju u koprivničkom kraju. Cjeloviti i i stalni napori daju rezultata: u 2016. manje je otpadnih voda prema 2014. za čak 23,5 % (s 20.9% udjela u zajednici pad na 17,1 %). Približno isto smanjen je za 24%.i ukupni trošak otpadnih voda u lokalnoj zajednici

Rani interes za okolišne utjecaje poduzeća
Još tamo početkom 2000-ih učinio sam prve profesionalne korake na području izvještavanja o održivom razvoju (nefinancijskog izvještavanja) u skladu sa Smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje (engl. Global Reporting Initiative – GRI). Kao veliki zaljubljenik u prirodu, prvo sam se počeo interesirati za okolišne utjecaje poduzeća i načine kako poduzeća njima upravljaju, budući je izvještavanje o značajnim ekonomskim, okolišnim i društvenim utjecajima poslovanja, jedan od glavnih zahtjeva.

HLEBAR MATIJA 2
Matija Hlebar
Autorski članak

Zanimala me mnogo šira slika okolišnih utjecaja poduzeća od pukog bilježenja apsolutnih brojki i ostvarenih je jedan od glavnih zahtjeva GRI Smjernica učinaka u aspektima okoliša kao što su:

 • materijali za proizvodnju i pakiranje proizvoda
 • energija
 • voda
 • biološka raznolikost
 • emisije stakleničkih plinova
 • otpad i
 • otpadne vode.

Želio sam mjeriti i razumjeti okolišne utjecaje poduzeća u različitim kontekstima poslovanja, primjerice u lokalnom, regionalnom, nacionalnom i industrijskom kontekstu. Također me interesirala i dinamika okolišnih utjecaja poduzeća kroz vrijeme (uzajamno kretanje okolišnih učinaka poduzeća i promatranog konteksta).

Tako su na red za istraživanje došle i otpadne vode kao jedan od tematski-specifičnih aspekata okoliša.

Otpadne vode – vrste koje se prate

Otpadne vode su iskorištene vode iz naselja i industrije (poduzeća) kojima su promijenjena fizikalna, kemijska ili biološka svojstva.

U komunalne (gradske) otpadne vode svrstavaju se sljedeće otpadne vode:

 1. Sanitarne otpadne vode – nastaju pri upotrebi sanitarnih trošila vode u kućanstvima, hotelima, apartmanima i slično.
 2. Industrijske otpadne vode – otpadne vode iz industrijskih tehnoloških procesa.
 3. Oborinske vode i
 4. Procjedne vode.

Grupa Podravka i pristup upravljanju otpadnim vodama

U Republici Hrvatskoj se sustavno praćenje kvalitete voda i mora provodi od 70-ih godina prošlog stoljeća, a Grupa Podravka je već 1975. godine u Koprivnici izgradila svoj prvi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Mesne industrije Danica.

Ubrzo nakon toga, već 1980., kompanija je izgradila i drugi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, tada za Tvornicu kvasca. Potom je iste godine oformila i organizacijsku cjelinu Razvoj ekologije, a samo dvije godine kasnije osnovala i laboratorij za otpadne vode koji 1992. dobiva status ovlaštenog laboratorija za ispitivanje otpadnih voda.

Od tada laboratorij za otpadne vode u skladu sa zakonom sustavno ispituje kvalitetu otpadnih voda Podravke i temeljem laboratorijskih rezultata se:

 • vode tehnološki procesi biološkog pročišćavanja otpadnih voda
 • obavljaju tehničke preinake uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • izgrađuje sustav ugušćivanja mulja na uređaju
 • ispituje cjelokupno onečišćenje otpadnih voda lokalne zajednice/grada Koprivnice
 • sudjeluje u pilot projektima
 • prate vodotoci – recipijenti itd.

Prvo izgrađeni Podravkin uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na industrijskoj zoni Danica obnovljen je 2002. godine uz izgradnju novog magistralnog voda, što je tada predstavljalo još jedan doprinos kompanije zaštiti okoliša i održivom razvoju. Prva analitička ispitivanja probnog rada obnovljenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pokazala su da pročišćene vode Podravkinih tvornica izlaze u kolektor gotovo po kriterijima europskog standarda efluenta.

Tako se i danas sve tehnološke otpadne vode na lokaciji industrijske zone Danica, koje nastaju tijekom redovne proizvodnje, pranja strojeva, pogona i vozila, preko taložnika i separatora prvo odvode na pročišćavanje na Podravkin mehaničko-biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Nakon tog pročišćavanja, otpadne vode se ispuštaju kroz kontrolno okno u sustav javne odvodnje, kojim odlaze na završno pročišćavanje na gradski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Na taj način kompanija sustavno vodi brigu o učinkovitosti sustava pročišćavanja otpadnih voda putem vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, bez većeg opterećenja javnog sustava odvodnje i pročišćavanja.

podravka-prociscavanje voda
Slika: Podravkin uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na industrijskoj zoni Danica

Kvantificiranje i razumijevanje okolišnog utjecaja otpadnih voda Grupe Podravka u lokalnoj zajednici

Krajnji cilj mi je bio kvantificirati i razumjeti cjeloviti okolišni utjecaj otpadnih voda Grupe Podravka u lokalnoj zajednici. Za takav uvid neophodno je bilo izračunati količinski udio otpadnih voda Grupe Podravka u otpadnim vodama cijele lokalne zajednice (uključujući stanovništvo i sve gospodarske subjekte) te potom analizirati dinamiku kretanja okolišnog utjecaja otpadnih voda kroz vrijeme.

Pri tome je osobito važno bilo uzeti u obzir da je:

 1. Lokalni kontekst poslovanja Grupe Podravka grad Koprivnica sa svojih 30-ak tisuća stanovnika, u kojem se nalazi sjedište kompanije i većina najznačajnijih poslovnih aktivnosti poput proizvodnje (većina tvornica), logistike i prodaje.
 2. U vrijeme provođenja ovog istraživanja Grupa Podravka u lokalnoj zajednici obuhvaćala tri poslovna subjekta: Podravku d.d. (prehrambena industrija), Belupo d.d. (farmaceutska industrija) i Danicu d.o.o. (mesna industrija).

Nastavno, za ostvarenje navedenih ciljeva bilo je nužno:

 • Prikupiti i agregirati podatke o ispuštanju otpadnih voda za sva tri poslovna subjekta Grupe Podravka u lokalnoj zajednici – izračunati prvu varijablu.
 • Prikupiti i agregirati podatke o ispuštanju otpadnih voda za cijelu lokalnu zajednicu koji uključuju ispuštanje otpadnih voda stanovništva i svih gospodarskih subjekata – izračunati drugu varijablu.

Znatiželjno sam krenuo prikupljati i agregirati podatke o ispuštanju otpadnih voda Grupe Podravka i cijele lokalne zajednice, očekujući da i kompanija i lokalna zajednica otprilike jednakim intenzitetom smanjuju svoj okolišni utjecaj otpadnih voda. No, izračuni su pokazali da to u stvarnosti nije uvijek biti tako.

Kvantificirani okolišni utjecaj otpadnih voda Grupe Podravka u lokalnoj zajednici

Kvantificirani okolišni utjecaj otpadnih voda Grupe Podravka u lokalnoj zajednici (količinski udjel u otpadnim vodama cijele lokalne zajednice) i njegova dinamika kroz promatrano trogodišnje razdoblje prikazani su na sljedećem grafikonu:

podravka - graf

Na temelju raspoloživih podataka o otpadnim vodama Grupe Podravka i cijele lokalne zajednice, izračunatog okolišnog utjecaja otpadnih voda Grupe Podravka na otpadne vode u lokalnoj zajednici i njegove dinamike kroz trogodišnje razdoblje može se zaključiti da kompanija:

 • Ima značajan okolišni utjecaj na otpadne vode u lokalnoj zajednici, sa značajnim količinskim udjelima u otpadnim vodama cijele lokalne zajednice.
 • Ima u 2016. za čak 23,5 % manje ispuštenih otpadnih voda u odnosu na 2014., dok je u istom razdoblju lokalna zajednica smanjila volumen ispuštenih otpadnih voda za 6,1 %.
 • Sustavno smanjuje svoj okolišni utjecaj na otpadne vode u lokalnoj zajednici s 20,9 % u 2014. na 17,1 % u 2016., što je jako dobar okolišni pokazatelj uspješnosti!

Razumijevanje financijskog značaja smanjenja okolišnog utjecaja otpadnih voda Grupe Podravka u lokalnoj zajednici

Paralelno sa smanjenjem okolišnog utjecaja otpadnih voda Grupe Podravka u lokalnoj zajednici evidentno je i pozitivno kretanje indeksa troška otpadnih voda kompanije u promatranom trogodišnjem razdoblju, što prikazuje sljedeći grafikon:

podravka - graf-1

Slijedom raspoloživih podataka o troškovima otpadnih voda Grupe Podravka u lokalnoj zajednici i njihovoj dinamici kroz trogodišnje razdoblje može se zaključiti sljedeće:

 • Kompanija u 2016. ima za čak 24 % manji trošak otpadnih voda u lokalnoj zajednici nego što ga je imala u 2014.
 • Smanjenje negativnog okolišnog utjecaja otpadnih voda kompanije u lokalnoj zajednici pozitivno utječe na povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti poslovanja.
 • Za upravljanje okolišnim utjecajem otpadnih voda kompanije u promatranom kontekstu, optimalan je korporativni način upravljanja, na razini matičnog poduzeća.

Matija Hlebar
Stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko izvještavanje, voditelj održivog razvoja u Podravki d.d., predsjednik Udruge za održivi razvoj Hrvatske

DOBRA HRVATSKA
Veljača, 2021.

Ako vam se članak svidi, dijelite ga – podržite osvješćivanje društva za sutrašnji održivi svijet.

VEZANI ČLANCI
- Oglas -spot_img

NAJČITANIJE

UM 2024

- Oglas -spot_img
- Oglas -spot_img